• THÔNG BÁO

Theo ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường, hạn cuối sinh viên đăng ký môn học năm học 2015-2016, học kỳ I trên website Đăng ký môn học trực tuyến http://dkmh.qnamuni.edu.vn là ngày 07/6/2015 dành cho tất cả sinh viên.

Đề nghị sinh viên thực hiện đăng ký môn học năm học 2015-2016, học kỳ I theo đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên, sinh viên nào không đăng ký môn học nhà trường sẽ xử lý theo quy định.