• THÔNG BÁO

Trường Đại học Quảng Nam thông báo về việc đăng ký môn học cho học kỳ 1 năm học 2016-2017 của các lớp đại học, cao đẳng như sau:

1. Thời gian đăng ký môn học:

- Đợt 1: từ ngày 20/5/2016 đến hết ngày 30/5/2016 dành cho sinh viên các khóa K13 và K14

- Đợt 2: từ ngày 31/5/2016 đến hết ngày 05/6/2016 dành cho sinh viên khóa K15

2. Tài khoản đăng nhập vào website đăng ký môn học trực tuyến:

+ Địa chỉ website đăng ký môn học: http://dkmh.qnamuni.edu.vn

+ Tài khoản (gồm Mã sinh viên và Mật khẩu): chính là tài khoản mà sinh viên đã khai báo sử dụng đăng ký môn học trực tuyến cho các học kỳ vừa rồi.

3. Trường hợp sinh viên quên mật khẩu:

Nếu sinh viên nào quên mật khẩu đăng nhập thì sử dụng chức năng Quên mật khẩu trên website Đăng ký môn học trực tuyến tại địa chỉ:

http://dkmh.qnamuni.edu.vn/User/Quenmatkhau

Đề nghị Lãnh đạo các khoa, thầy cô CVHT, Giáo vụ thông báo đến các lớp để sinh viên thực hiện đăng ký môn học trực tuyến theo đúng thời gian quy định ở trên. Sinh viên nào không đăng ký môn học trực tuyến theo quy định ở trên sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường.