• THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký môn học cho học kỳ I năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Thời gian đăng nhập vào website và cập nhật tài khoản:

           Từ 18h00 ngày 23/6/2018.

2. Thời gian đăng ký môn học:

           Từ ngày 25/6/2018 đến hết ngày 15/7/2018.

3. Tài khoản đăng nhập vào website đăng ký môn học trực tuyến:

- Địa chỉ website: http://dkmh.qnamuni.edu.vn

- Tài khoản đăng nhập:

Tài khoản đăng nhập bao gồm: Mã sinh viên và Mật khẩu.

Tài khoản của sinh viên các khóa K15, K16 đã có trước đây trên website đăng ký môn học trực tuyến theo địa chỉ http://dkmh.qnamuni.edu.vn được hủy bỏ. Tất cả sinh viên các khóa K15, K16, K17 đăng nhập vào website theo địa chỉ trên với tài khoản tạm thời là:

+ Tên đăng nhập: là Mã sinh viên.

+ Mật khẩu tạm thời: là 06 số, gồm 02 số của ngày, 02 số của tháng và 02 số của năm sinh. Ví dụ: Sinh viên có ngày sinh là 12/1/1998 thì mật khẩu là 120198

Sau khi đăng nhập với tài khoản tạm thời ở trên, website yêu cầu sinh viên nhập vào địa chỉ e-mail (e-mail chính xác mà sinh viên đang dùng), nhập mật khẩu cũ (là mật khẩu tạm thời ở trên) và nhập mật khẩu mới của riêng mình (phải khác mật khẩu tạm thời).

Mã sinh viên và mật khẩu mới này chính là tài khoản chính thức của sinh viên dùng để đăng nhập vào website đăng ký môn học trực tuyến cho những lần tiếp theo. Trong trường hợp quên mật khẩu, sinh viên thực hiện chức năng Quên mật khẩu trên website.

Sinh viên truy cập vào mục Hướng dẫn trên website để được hướng dẫn sử dụng cụ thể.